Wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych przez Pana Zbigniewa Grabowskiego

19 marca 2024

Lubin, dnia 19 marca 2024 r.

                                                                             

Cuprum-Med sp. z o.o.
59-300 Lubin
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 70

Pan
Zbigniew Grabowski
ul. Polkowicka 21
59-305 Rudna

WEZWANIE

do zaprzestania naruszania dóbr osobistych

Niniejszym, w związku z umieszczeniem przez Pana Zbigniewa Grabowskiego w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji na portalu Facebook w dniu 18 marca 2024r.,  które naruszają dobra osobiste w postaci dobrego imienia, czci i reputacji zawodowej spółki i pracowników Cuprum-Med wzywam do natychmiastowego:

  1. zaprzestania podejmowania wszelkich dalszych działań bezprawnie naruszających dobra osobiste Cuprum-Med oraz jej pracowników,
  2. złożenia oświadczeń o treści:
  3. „Działając w imieniu własnym ja, Zbigniew Grabowski, przepraszam spółkę Cuprum-Med oraz jej pracowników za to, że w dniu 18 marca 2024r. upowszechniłem w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje jakoby w Cuprum-Med zaaoptowanych jest 2100 Mieszkańców. Przepraszam również za przekazanie nieprawdziwych informacji sugerujących, że lekarze specjaliści odmawiają wystawiania skierowań honorowanych przez NFZ a czas oczekiwania do lekarza laryngologa wynosi pięć miesięcy. Przepraszam również za nieprawdziwe stwierdzenie jakoby standard obsługi mieszkańców był niższy niż w roku 2021”
  4. Działając w imieniu własnym ja, Zbigniew Grabowski przepraszam mieszkańców gminy Rudna za to, że w dniu 18 marca 2024r. umieściłem i upowszechniłem w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje sugerujące, iż Cuprum-Med wykonuje zadania z zakresu świadczeń zdrowotnych w sposób niezgodny z umową i zapewnia niższy standard obsługi”.

 w dokumencie elektronicznym o formacie .docx lub .pdf zapisanym czarną czcionką Times New Roman o rozmiarze co najmniej 12 pt. na białym tle oraz opublikowanie tego oświadczenia na stronie internetowej Cuprum-Med  na okres co najmniej 7 dni od momentu jego publikacji oraz na facebooku, gdzie została upowszechniona wcześniejsza kłamliwa informacja oraz w  Nowinach Gminnych.

UZASADNIENIE

Dnia 18 marca 2024 r. Pan Zbigniew Grabowski upowszechnił w przestrzeni publicznej nieprawdziwe oraz kłamliwe informacje, które naruszają dobra osobiste i reputacje zawodową.

Ustawodawca przesądził w art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), że dobra osobiste pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Równocześnie, zgodnie z art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego, ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. W orzecznictwie podkreśla się, że w Kodeksie cywilnym nie zawarto definicji dobra osobistego. W powołanym przepisie wskazano jedynie katalog dóbr, przy czym nie ulega wątpliwości, że ten katalog jest otwarty, a więc można uznawać również inne wartości za dobra osobiste (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2020 r. o sygn. akt III CSK 134/18).

            Od stycznia 2021r. sprawujemy opiekę medyczną nad mieszkańcami gminy Rudna w wyniku wygranego przetargu ogłoszonego przez Wójta Gminy Rudna (na marginesie podkreślamy, że byliśmy jedynym oferentem, który wziął udział w przedmiotowym postępowaniu). Zatrudnieni w Cuprum-Med pracownicy wykonują zawody lekarzy, pielęgniarek,  które są  zawodami zaufania publicznego. Każda z podejmowana przez nich działalność wiąże się z koniecznością dbania o dobre imię i reputację zawodową, które są podstawą zaufania do ich umiejętności i dbania  o pacjentów. Spółka jako ich pracodawca jest rozpoznawana wśród zakładów opieki zdrowotnej nie tylko na terenie Lubina ale również Dolnego Śląska. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Zignorowanie tak nieprawdziwych informacji, jakie zostały zawarte w wiadomości na facebooku w dniu  18 marca 2024 r. przez Pana Zbigniewa Grabowskiego jakoby świadczenia medyczne wykonywane przez Cuprum-Med były gorszej jakości czego dowodzić ma  kłamliwa informacja o liczbie zaoptowanych mieszkańców i jakoby lekarze zatrudnieni w spółce odmawiali wystawiania skierowań to oczywiste kłamstwo i zniesławienie.

            W judykaturze wskazuje się, że do naruszenia czci może dojść także w wypadku zarzucenia niewłaściwego postępowania w życiu zawodowym lub działalności publicznej, naruszającego dobre imię danej osoby i mogącego narazić ją na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania tej działalności (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2003 r. o sygn. akt V CK 2/03). Naruszenie czci może więc nastąpić zarówno przez pomówienie o ujemne postępowanie w życiu osobistym i rodzinnym, jak i przez zarzucenie niewłaściwego postępowania w życiu zawodowym, naruszające dobre imię danej osoby i mogące narazić ją na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lub innej działalności (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 1971 r. o sygn. akt II CR 455/71). W literaturze podkreśla się zaś, że dobre imię osoby fizycznej to, najogólniej rzecz ujmując, opinia, jaką o tej osobie mają inni. Naruszenie dobrego imienia polega na zniesławieniu, pomówieniu osoby wobec innych o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii innych lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności (…) Przedmiotem ochrony jest więc wyobrażenie innych ludzi o wartości danej jednostki, jej dobra sława, reputacja (K. Osajda, W. Borysiak (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 29, Warszawa 2021). Zawarte w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje naruszają dobra osobiste w postaci dobrego imienia, czci i reputacji zawodowej spółki Cuprum-Med i jej pracowników, a zatem wymagają stosownego sprostowania w postaci złożenia oświadczeń o treści wskazanej powyżej.

            Biorąc pod uwagę rozmiar naruszenia tych dóbr (przestrzeń publiczna),  a także fakt iż spółka Cuprum-Med świadczy usługi medyczne nie tylko na rzecz mieszkańców gminy Rudna a osoby w niej zatrudnione są rozpoznawane w przestrzeni  publicznej i wykonują zawód zaufania publicznego żądanie umieszczenia oświadczeń jest uzasadnione.

            Ponadto informuję, że niezastosowanie się do treści niniejszego wezwania skutkować będzie skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

Prezes Zarządu Cuprum-Med sp. z o.o. w Lubinie

Danuta Dróżdża