Prawa pacjenta

Poniższy dokument oparty jest o różne podstawy prawne obowiązujące w Polsce, gwarantujące pacjentom ochronę oraz liczne przywileje. Zbiór aktów prawnych znajduję się poniżej listy Praw Pacjenta.

PACJENT MA PRAWO DO:

 1. OCHRONY ZDROWIA;
 2. ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ODPOWIADAJĄCYCH WYMAGANIOM AKTUALNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ; OPARTEJ NA DOSTĘPNYCH METODACH W TYM ZAPOBIEGANIA, ROZPOZNAWANIA I LECZENIA CHORÓB;
 3. WYCZERPUJĄCEJ I ZROZUMIAŁEJ INFORMACJI O SWOIM STANIE ZDROWIA;
 4. PRAWO DO ZASIĘGNIĘCIA OPINII U INNEGO LEKARZ I/LUB PIELĘGNIARKI;
 5. ZACHOWANIA W TAJEMNICY, PRZEZ OSOBY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, WSZELKICH INFORMACJI ZWIĄZANYCH ZE STANEM ZDROWIA PACJENTA;
 6. WYRAŻENIA ZGODY ALBO ODMOWY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;
 7. ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH;
 8. POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI W TRAKCIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;
 9. POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO;
 10. WGLĄDU DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU ZDROWIA ORAZ UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ KOPII W/W DOKUMENTACJI;
 11. ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA;
 12. OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ;
 13. PRAWO DO KONTAKTU OSOBISTEGO, TELEFONICZNEGO LUB KORESPONDENCYJNEGO Z INNYMI OSOBAMI;
 14. PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE;
 15. PRAWO DO DODATKOWEJ OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ SPRAWOWANEJ PRZEZ OSOBĘ BLISKĄ LUB INNĄ OSOBĘ WSKAZANĄ PRZEZ PACJENTA W ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ;
 16. UMIERANIA W SPOKOJU I GODNOŚCI;
 17. PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU NA POBRANIE PO ŚMIERCI KOMÓREK, TKANEK I NARZĄDÓW ORAZ COFNIĘCIA TEGO SPRZECIWU W KAŻDYM CZASIE;

Szczegółowe informacje na temat Praw Pacjenta zostały zawarte w informatorze opracowanym przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, którego treść znajdą Państwo pod poniższym adresem:
http://www.prawapacjenta.eu/var/media/File/Broszura%20Praw%20Pacjenta.pdf

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991, nr 91 poz. 408),
 • Ustawa z dnia 6.11.2008 r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2012 poz. 159),
 • Europejska Karta Praw Pacjentów,
 • Karta Praw Pacjenta na podstawie Deklaracji Praw Pacjenta WHO

Kontakt
Cuprum-Med

ul. M. Skłodowskiej-Curie 70

59-300 Lubin
Dolnośląskie
KRS: 0000508852
NIP: 6922506490
Tel: 76 8420981
E-mail: kontakt@cuprummed.pl