Autor: admin

19 marca 2024

Lubin, dnia 19 marca 2024 r.

                                                                             

Cuprum-Med sp. z o.o.
59-300 Lubin
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 70

Pan
Zbigniew Grabowski
ul. Polkowicka 21
59-305 Rudna

WEZWANIE

do zaprzestania naruszania dóbr osobistych

Niniejszym, w związku z umieszczeniem przez Pana Zbigniewa Grabowskiego w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji na portalu Facebook w dniu 18 marca 2024r.,  które naruszają dobra osobiste w postaci dobrego imienia, czci i reputacji zawodowej spółki i pracowników Cuprum-Med wzywam do natychmiastowego:

  1. zaprzestania podejmowania wszelkich dalszych działań bezprawnie naruszających dobra osobiste Cuprum-Med oraz jej pracowników,
  2. złożenia oświadczeń o treści:
  3. „Działając w imieniu własnym ja, Zbigniew Grabowski, przepraszam spółkę Cuprum-Med oraz jej pracowników za to, że w dniu 18 marca 2024r. upowszechniłem w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje jakoby w Cuprum-Med zaaoptowanych jest 2100 Mieszkańców. Przepraszam również za przekazanie nieprawdziwych informacji sugerujących, że lekarze specjaliści odmawiają wystawiania skierowań honorowanych przez NFZ a czas oczekiwania do lekarza laryngologa wynosi pięć miesięcy. Przepraszam również za nieprawdziwe stwierdzenie jakoby standard obsługi mieszkańców był niższy niż w roku 2021”
  4. Działając w imieniu własnym ja, Zbigniew Grabowski przepraszam mieszkańców gminy Rudna za to, że w dniu 18 marca 2024r. umieściłem i upowszechniłem w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje sugerujące, iż Cuprum-Med wykonuje zadania z zakresu świadczeń zdrowotnych w sposób niezgodny z umową i zapewnia niższy standard obsługi”.

 w dokumencie elektronicznym o formacie .docx lub .pdf zapisanym czarną czcionką Times New Roman o rozmiarze co najmniej 12 pt. na białym tle oraz opublikowanie tego oświadczenia na stronie internetowej Cuprum-Med  na okres co najmniej 7 dni od momentu jego publikacji oraz na facebooku, gdzie została upowszechniona wcześniejsza kłamliwa informacja oraz w  Nowinach Gminnych.

UZASADNIENIE

Dnia 18 marca 2024 r. Pan Zbigniew Grabowski upowszechnił w przestrzeni publicznej nieprawdziwe oraz kłamliwe informacje, które naruszają dobra osobiste i reputacje zawodową.

Ustawodawca przesądził w art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), że dobra osobiste pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Równocześnie, zgodnie z art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego, ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. W orzecznictwie podkreśla się, że w Kodeksie cywilnym nie zawarto definicji dobra osobistego. W powołanym przepisie wskazano jedynie katalog dóbr, przy czym nie ulega wątpliwości, że ten katalog jest otwarty, a więc można uznawać również inne wartości za dobra osobiste (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2020 r. o sygn. akt III CSK 134/18).

            Od stycznia 2021r. sprawujemy opiekę medyczną nad mieszkańcami gminy Rudna w wyniku wygranego przetargu ogłoszonego przez Wójta Gminy Rudna (na marginesie podkreślamy, że byliśmy jedynym oferentem, który wziął udział w przedmiotowym postępowaniu). Zatrudnieni w Cuprum-Med pracownicy wykonują zawody lekarzy, pielęgniarek,  które są  zawodami zaufania publicznego. Każda z podejmowana przez nich działalność wiąże się z koniecznością dbania o dobre imię i reputację zawodową, które są podstawą zaufania do ich umiejętności i dbania  o pacjentów. Spółka jako ich pracodawca jest rozpoznawana wśród zakładów opieki zdrowotnej nie tylko na terenie Lubina ale również Dolnego Śląska. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Zignorowanie tak nieprawdziwych informacji, jakie zostały zawarte w wiadomości na facebooku w dniu  18 marca 2024 r. przez Pana Zbigniewa Grabowskiego jakoby świadczenia medyczne wykonywane przez Cuprum-Med były gorszej jakości czego dowodzić ma  kłamliwa informacja o liczbie zaoptowanych mieszkańców i jakoby lekarze zatrudnieni w spółce odmawiali wystawiania skierowań to oczywiste kłamstwo i zniesławienie.

            W judykaturze wskazuje się, że do naruszenia czci może dojść także w wypadku zarzucenia niewłaściwego postępowania w życiu zawodowym lub działalności publicznej, naruszającego dobre imię danej osoby i mogącego narazić ją na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania tej działalności (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2003 r. o sygn. akt V CK 2/03). Naruszenie czci może więc nastąpić zarówno przez pomówienie o ujemne postępowanie w życiu osobistym i rodzinnym, jak i przez zarzucenie niewłaściwego postępowania w życiu zawodowym, naruszające dobre imię danej osoby i mogące narazić ją na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lub innej działalności (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 1971 r. o sygn. akt II CR 455/71). W literaturze podkreśla się zaś, że dobre imię osoby fizycznej to, najogólniej rzecz ujmując, opinia, jaką o tej osobie mają inni. Naruszenie dobrego imienia polega na zniesławieniu, pomówieniu osoby wobec innych o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii innych lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności (…) Przedmiotem ochrony jest więc wyobrażenie innych ludzi o wartości danej jednostki, jej dobra sława, reputacja (K. Osajda, W. Borysiak (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 29, Warszawa 2021). Zawarte w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje naruszają dobra osobiste w postaci dobrego imienia, czci i reputacji zawodowej spółki Cuprum-Med i jej pracowników, a zatem wymagają stosownego sprostowania w postaci złożenia oświadczeń o treści wskazanej powyżej.

            Biorąc pod uwagę rozmiar naruszenia tych dóbr (przestrzeń publiczna),  a także fakt iż spółka Cuprum-Med świadczy usługi medyczne nie tylko na rzecz mieszkańców gminy Rudna a osoby w niej zatrudnione są rozpoznawane w przestrzeni  publicznej i wykonują zawód zaufania publicznego żądanie umieszczenia oświadczeń jest uzasadnione.

            Ponadto informuję, że niezastosowanie się do treści niniejszego wezwania skutkować będzie skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

Prezes Zarządu Cuprum-Med sp. z o.o. w Lubinie

Danuta Dróżdża

4 stycznia 2021

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy prace adaptacyjne i modernizacyjne w przychodniach w Rudnej oraz w Chobieni. Od 4 stycznia Cuprum-Med będzie świadczyć usługi medyczne w tych placówkach.
Nowe telefony do rejestracji w Rudnej:
☎️ 76 759 12 00
☎️ 76 754 46 10
☎️ 76 754 46 11
oraz w Chobieni:
☎️ 76 759 12 01
Serdecznie zapraszamy! 😊

Posted in Aktualności
17 stycznia 2018

Informujemy że od dnia 1 października 2017 roku udzielamy świadczeń w oddziale dziennym rehabilitacji kardiologicznej. Świadczenia są finansowane przez NFZ, bezpłatne dla pacjenta.

Posted in Aktualności
17 stycznia 2018

Informujemy, że bezpłatne przesiewowe badania pamięci prowadzone w Cuprum-Med nadal trwają. Serdecznie zapraszamy do rejestracji pod numerem telefonu: 76 842 09 88 od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do 13 wszystkie osoby, które maja ukończone 60 lat.

Posted in Aktualności
17 stycznia 2018
Narodowy Fundusz Zdrowia - Logo

Informujemy, że od 1 października 2017 roku realizujemy refundowane przez NFZ (dla pacjenta bezpłatne) świadczenia w zakresie poradni rehabilitacyjnej oraz ambulatoryjnych zabiegów fizjoterapeutycznych. Dysponujemy świetnie wyszkoloną kadrą medyczną i nowoczesnym sprzętem. Zapraszamy!

Posted in Aktualności
29 czerwca 2017
Narodowy Fundusz Zdrowia - Logo

Informujemy, iż od dnia 01.07.2017r. realizować będziemy świadczenia w oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym w ramach częściowej refundacji NFZ. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 76 8 420 981

19 kwietnia 2017

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz szpital nawiązał oficjalną współpracę ze sklepem Alfabet Zdrowia. Sklep ten dostarcza najwyższej jakości artykuły, które zaspokoją potrzeby naszych Pacjentów. Sklep dokonuje sprzedaży m.in. olejków eterycznych, żywności i suplementów.
Szczegółowy opis działalności sklepu, ciekawe artykuły, produkty oraz odpowiedzi na zadawane pytania znajdą Państwo na stronie internetowej sklepu – http://www.alfabetzdrowia.com.pl/ oraz na profilu facebook – https://www.facebook.com/healthalphabet?fref=ts .

3 stycznia 2016

Informujemy, iż od dnia 01.01.2016 r. świadczymy usługi z zakresu oddziału dziennego psychiatrycznego geriatrycznego. Świadczenia są w całości refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i udzielane w trybie planowym, od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. Zapraszamy pacjentów powyżej 60 roku życia ze skierowaniami od lekarzy specjalistów czy też lekarzy pierwszego kontaktu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 76 8 420 980. Serdecznie zapraszamy i życzymy najlepszego 2016!

25 stycznia 2015

Zadowolenie naszych Klientów jest priorytetem w strategii Cuprum – Med sp. z o.o. Zadowoleni Klienci to dla nas najcenniejsza wartość, dlatego tak istotne są dla nas Wasze sugestie. Pragniemy także wprowadzać stałą poprawę obsługi naszych Pacjentów poprzez spełnienie ich oczekiwań i potrzeb. Stąd też wdrożyliśmy możliwość internetowego wypełniania formularza badania satysfakcji oraz zamieściliśmy na naszej stronie internetowej Prawa Pacjenta.
Dbając o wzrost satysfakcji Klientów naszej Placówki chcemy przede wszystkim słuchać Waszych uwag i opinii. W wyniku tych analiz na bieżąco będziemy śledzić poziom zadowolenia naszych Klientów, a także wiemy, co Wam się podoba, a co chcielibyście zmienić.
Zapraszamy do dzielenia się z nami opiniami, uwagami i sugestiami na temat Cuprum-Med sp. z o.o.

17 grudnia 2014

Wszystkim Przyjaciołom, Pacjentom i ich Rodzinom życzymy radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Zaś Nowy Rok  niech obdarza Państwa samymi dobrymi darami.

Prezes Zarządu i Rada Nadzorcza Cuprum-Med.

Posted in Aktualności